کریس نیل

وقتی نامم را به خانمی که پشت میز نشسته بود گفتم و دلیل آمدنم را برایش توضیح دادم اندکی متعجب […]